Leveringsvoorwaarden

1. Omschrijving gebruikte begrippen
1.1 ComputerWerken: eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, die onder 1.5 genoemde diensten levert. ComputerWerken is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 343 096 33.
1.2 Uitvoerder: de medewerker van ComputerWerken die de diensten verricht.
1.3 Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie ComputerWerken krachtens enige overeenkomst de diensten levert.
1.4 Apparatuur: het apparaat of onderdeel ervan dat de uitvoerder in opdracht van de klant installeert, onderhoudt, repareert en/of uitbreidt. Hiertoe behoren ook onderdelen die volgens ComputerWerken met het apparaat of het onderdeel van het apparaat samenhangen.
1.5 Diensten: alle dienstverlening van ComputerWerken, te weten het geven van (aankoop)advies, het installeren van apparatuur (computers, servers, tablets, smartphones en randapparatuur), het installeren van software, het aansluiten van netwerken, het onderhouden van de apparatuur, het oplossen van storingen in de apparatuur (ter plaatse, op afstand via het internet of via de telefoon), het repareren van de apparatuur of een combinatie van voorgenoemde werkzaamheden.
1.6 Jaarcontract: dit betreft (1) het jaarcontract preventief computeronderhoud dat ComputerWerken aanbiedt voor het onderhoud van een of meer computers en/of een server op jaarbasis, en (2) het jaarcontract computer- en smartphonesupport, dat het preventief computeronderhoud uitbreidt met installatie en probleemvrij houden van de smartphone. De smartphonesupport wordt niet als losstaande dienst aangeboden, maar alleen als onderdeel van een jaarcontract. De support bestaat uitsluitend uit softwarematige ondersteuning. Reparaties aan het toestel zelf zijn niet in het contract inbegrepen.
1.7 Adres: woon- of bedrijfsadres van de klant.
1.8 Afspraaktijd: tijdstip waarop de levering van diensten op het adres van de klant zal plaatsvinden.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ComputerWerken met de klant te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen zijn slechts van toepassing indien partijen dit expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de gesloten overeenkomst geldt dat wat in de overeenkomst is bepaald.
2.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, die zo veel mogelijk overeenkomen met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.
2.5 ComputerWerken wijst hierbij de eventuele toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3. Verplichtingen van ComputerWerken
3.1 ComputerWerken zal zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspannen om de overeengekomen diensten naar behoren te verrichten. Vanwege de aard van de te verlenen diensten kan ComputerWerken niet garanderen dat deze steeds tot het gewenste resultaat zullen leiden.
3.2 ComputerWerken zal bij de uitvoering van de diensten handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou handelen.
3.3 Indien voor het succesvol verrichten van de diensten meer of andere werkzaamheden nodig zijn dan eerder aan de klant gemeld, zal ComputerWerken de klant hierover zo snel mogelijk informeren. Voor zover mogelijk zal ComputerWerken daarbij tevens een raming maken van de verwachte meerkosten.
3.4 ComputerWerken verplicht zich om klanten vier weken vóór het aflopen van hun jaarcontract per e-mail te herinneren aan de automatische verlenging van hun contract. Hiermee geeft ComputerWerken de klant vier weken de mogelijkheid om het contract vóór de aanvang van de nieuwe contractsperiode op te zeggen.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant staat er voor in dat de apparatuur ten behoeve waarvan de diensten worden verleend aan hem in eigendom toebehoort en dat voor het gebruik van de software de benodigde licenties zijn verkregen.
4.2 Indien de diensten aan het adres worden verleend, zorgt de klant ervoor dat de uitvoerder op het afgesproken tijdstip toegang heeft tot het adres en dat de apparatuur goed bereikbaar en toegankelijk is voor de uitvoerder. De uitvoerder heeft toestemming om voor het verrichten van de werkzaamheden gebruik te maken van de stroomaansluiting en de internetverbinding van de klant.
4.3 De klant dient te zorgen voor een werkomgeving die voldoet aan de ARBO-eisen.
4.4 Voor zover het voor het verrichten van de diensten noodzakelijk is bestanden op de apparatuur te kopiëren, te configureren, aan te passen of te wijzigen, verleent de klant de uitvoerder daarvoor toestemming.
4.5 Wenst de klant geen gebruik te maken van de diensten, dan zal de klant dit ten minste zes uur vóór het afgesproken tijdstip waarop de diensten zouden worden verricht telefonisch aan ComputerWerken melden.
4.6 Eventuele klachten over de verleende diensten dient de klant zo snel mogelijk – en in elk geval binnen 21 dagen nadat hij het probleem heeft ontdekt of had behoren te ontdekken – te melden bij ComputerWerken. ComputerWerken is niet verplicht om klachten die na deze termijn zijn ontvangen, in behandeling te nemen.
4.7 Facturen van ComputerWerken dienen door de klant binnen dertig dagen na dagtekening te worden betaald. Zie ook onder punt 6 (Betaling).
4.8 Klanten met een jaarcontract die geen nieuwe contractsperiode willen aangaan, zijn verplicht om hun contract vóór de datum waarop de nieuwe contractsperiode ingaat op te zeggen. Is dat niet het geval, dan wordt het contract automatisch met een jaar verlengd.

5. Uitvoering van de diensten

5.1 Diensten die door ComputerWerken op afstand kunnen worden verricht, zullen op afstand worden verricht. Diensten die in de werkplaats van ComputerWerken moeten worden verricht, zullen daar worden verricht. Alle overige diensten geschieden op het adres van de klant.
5.2 ComputerWerken streeft ernaar de opgegeven afspraaktijd stipt na te komen. De afspraaktijd geldt echter bij benadering. Kan de afspraaktijd niet gehaald worden, dan zal ComputerWerken dit melden bij de klant en in onderling overleg een nieuwe afspraaktijd vaststellen. Wordt de nieuwe afspraaktijd met meer dan twee uren overschreden zonder dat de klant hiervan ten minste zes uren van tevoren in kennis is gesteld, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3 Kan de uitvoerder de overeengekomen diensten niet uitvoeren vanwege een door de klant gecreëerd beletsel, dan is ComputerWerken bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Het vorige artikel laat de betalingsverplichting van de klant onverlet, tenzij de klant gebruik heeft gemaakt van de in 4.5 genoemde mogelijkheid. ComputerWerken zal de klant ten minste het geldende tarief van één uur in rekening brengen en, voor zover van toepassing, de onkosten (voorrijkosten, opslag- en leveringskosten) of de verliezen voortvloeiend uit de onmogelijkheid de diensten te verlenen.

6. Betaling
6.1 De door ComputerWerken aan de klant gezonden of overhandigde facturen dienen uiterlijk binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op compensatie. Indien voor de betaling van de facturen van ComputerWerken een automatische incasso is verstrekt, dient de klant ervoor te zorgen dat op de rekening voldoende saldo aanwezig is om de incasso te laten slagen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de klant dat de automatische incasso slaagt. Mislukt de incasso of laat de klant het automatisch geïncasseerde bedrag storneren, dan is de klant gehouden op andere wijze tijdig de betaling te doen.
6.2 Blijft betaling binnen de betalingstermijn uit, dan verkeert de klant na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. ComputerWerken is gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen over het openstaande factuurbedrag gedurende de tijd dat de klant in verzuim verkeert. Voorts is ComputerWerken gerechtigd de door haar gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van betaling in of buiten rechte (zoals kosten van een incassobureau, deurwaarder of advocaat) aan de klant door te berekenen. Deze kosten bedragen in elk geval 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100,-.

7. Overmacht
7.1 In geval van overmacht aan haar zijde is ComputerWerken niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van ComputerWerken onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van ComputerWerken gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.
7.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van de uitvoerder.
7.4 Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal ComputerWerken dit aan de klant melden. Indien de overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan dertig dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Hoewel ComputerWerken zich inspant de diensten altijd naar behoren te verlenen, kan zij echter niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van ComputerWerken en/of haar uitvoerders, is ComputerWerken niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.
8.2 Indien ComputerWerken aansprakelijk is voor opgetreden schade, dan zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag van maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 vervalt het recht op schadevergoeding indien de vordering niet binnen een jaar na het ontstaan van de schade schriftelijk aan ComputerWerken kenbaar is gemaakt.
8.4 ComputerWerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of andersoortige stagnatie.
8.5 ComputerWerken kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over de diensten van ComputerWerken.

9. Gegevens van de klant
9.1 ComputerWerken zal de gegevens van de klant verwerken en bewaren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.
9.2 Wanneer de klant er schriftelijk om verzoekt, zal ComputerWerken hem een overzicht verstrekken van de gegevens over hem die door ComputerWerken zijn verwerkt en opgeslagen.

10. Geschillen
Nederlands recht is van toepassing op alle met ComputerWerken gesloten overeenkomsten. Indien bij een geschil partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zal dit geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij ComputerWerken ervoor kiest de zaak aan de anderszins volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

< Terug